ALGEMENE VOORWAARDEN BLUEBLOT

Waarom samenwerken met BLUEBLOT ?

1. BLUEBLOT WEB & DESIGN GCV, handelend onder de benaming ‘BLUEBLOT’ (Cfr. ‘Wij’), is een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Itegembaan 55, B-2590 Berlaar. De onderneming is geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0824.920.662.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen BLUEBLOT de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

3. BLUEBLOT behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden altijd te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige opdrachten. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

1// Tussen offerte en opdracht.  

1. Op vraag van de opdrachtgever stellen wij een offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) en ondernemingen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3. In voorkomend geval wordt de offerte vergezeld van een voorontwerp. De opmaak van dit voorontwerp impliceert niet automatisch een opdrachtbevestiging vanwege BLUEBLOT. De Opdrachtgever verkrijgt geen rechten uit de opmaak van dit voorontwerp.

4. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte en het voorontwerp. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.  Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is BLUEBLOT daaraan niet gebonden, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van BLUEBLOT.  

5. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en BLUEBLOT hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Meerwerk zal in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, behoudens anders overeengekomen tussen partijen. Meerwerk omvat alle eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan BLUEBLOT kenbaar werden gemaakt.

6. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

7. Annulatie van een bestelling door de Opdrachtgever is mogelijk, indien BLUEBLOT haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Bij annulatie heeft BLUEBLOT recht op een schadevergoeding van dertig (30%) procent van de overeengekomen prijs, met een absoluut minimum van 1000 (duizend) EURO.

8. De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden, kennen een louter indicatieve werking en gelden steeds als streefdata, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben. Wij houden de kwaliteit van ons werk graag hoog, daarom hebben wij het recht om de oplevering uit te stellen zonder dat dit onze aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Indien we hiervan gebruik maken beschouwen, zullen we jou altijd voorafgaand op de hoogte te brengen.

2// Over de uitvoering van een opdracht.

1. Met BLUEBLOT samenwerken betekent dat iedere opdracht aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector aan de hand van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.

2. BLUEBLOT beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Wij kunnen hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. BLUEBLOT web & design kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. In bepaalde gevallen is een ‘goed voor druk’ vereist waarmee de Opdrachtgever zijn akkoord geeft voor de verdere materiële uitvoering van de opdracht. Dit akkoord moet steeds schriftelijk bevestigd worden, door middel van een techniek die dagtekening toelaat. Door dit akkoord gaat het risico van tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen over op de opdrachtgever.

5. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering van de deelopdracht. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

6. Zodra de opdracht is afgewerkt gaan wij over tot een definitieve oplevering door middel van een duidelijke communicatie en (symbolische) overdracht van de ontwikkelde producten. Indien de ontwikkelde producten te kwalificeren valt als “computerprogrammatuur” betekent de definitieve oplevering de aanvang van een garantieperiode van één (1) maand waarbinnen de Opdrachtgever gebreken kan melden. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk en bij voorkeur in gebundeld formaat worden meegedeeld.

7. Indien de opdracht tevens bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- of hostingdiensten) dan moet de Opdrachtgever zich onthouden elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van deze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Wij zullen de Opdrachtgever informeren omtrent het overmatig gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken. Supportdiensten worden tevens beperkt tot de duur van één (1) maand. Na deze termijn zal een nieuwe offerte worden opgemaakt voor verdergezette dienstverlening.

3// Hosting en domeinnamen

1. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De Opdrachtgever moet BLUEBLOT inlichten in geval van (vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter.

2. Het staat Opdrachtgever in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende;

  • Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die BLUEBLOT of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingsdiensten van BLUEBLOT.
  • Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke.
  • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van  bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal.
  • Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
  • Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.
  • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.

3. De uitvoering van de hostingsdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.

4. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin BLUEBLOT slechts een verbindende rol vervult.  De registratie en hernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

5. De registratiekosten voor een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing aangerekend. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

6. Hosting is, behoudens expliciete vermelding, niet in de offertes inbegrepen. Indien de opdrachtgever de hosting laat verzorgen door een derde partij, is de vormgever tevens niet verantwoordelijk voor gebeurlijke incompatibiliteit. Aanpassingswerken vereisen een nieuwe offerte.

4// Onze tarieven en betalingsmodaliteiten

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. BLUEBLOT kan de tarieven en prijzen te allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de opdrachtgever gemeld.

3. Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

4. Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal BLUEBLOT op maandelijkse basis factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen. Bij gebrek aan tijdig protest, zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

5. Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2016: 8,5%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €125. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. BLUEBLOT behoudt zich tevens het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot op het moment van betaling van de facturen. Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De Opdrachtgever mag in dat geval door BLUEBLOT gemaakte creaties niet behouden.

6. Alle geleverde producten blijven exclusieve eigendom van BLUEBLOT tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

7. BLUEBLOT is tevens gerechtigd de toegang tot de geleverde producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling of protest van de factuur) zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. 

8. Bij de opdrachtaanvaarding kan een voorschotfactuur ten belopen van dertig (30 %) procent op de totale waarde van de opdracht worden aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. BLUEBLOT kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur. 

5// Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. De Opdrachtgever verkrijgt, naar aanleiding van deze overeenkomst, de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de desbetreffende materialen waarvan de rechten aan BLUEBLOT toebehoren in niet-exclusieve gebruikslicentie. Dit zal plaatsvinden zodra alle betalingsverplichtingen ten voordele van BLUEBLOT voldaan worden.  In elk geval blijven de intellectuele eigendomsrechten bij BLUEBLOT.

2. De overdracht heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van BLUEBLOT. We kunnen daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen, zoals de open source-software die we gebruiken. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

3. Alle door BLUEBLOT gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

4. Tenslotte, wij zijn fier op onze opdrachtgever en voltooide projecten. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat we ten allen tijde een verwijzing kunnen maken naar uw handelsnaam en/of handelstekens als één van onze referenties. Laat het ons uitdrukkelijk weten indien dit ongewenst gebeurt?

6// Duur en beëindiging.

1. De duur van deze Overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde van bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur van die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst.

2. In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel BLUEBLOT als de opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie (3) maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

3. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

7// Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?

1. BLUEBLOT is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij BLUEBLOT de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. BLUEBLOT is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van BLUEBLOT in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om BLUEBLOT te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. BLUEBLOT is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto’s, lettertypes, et cetera, geleverd en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

4. Onvoorzienbare en onoverkomelijke situaties (overmacht) zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover BLUEBLOT geen controle heeft, bevrijden BLUEBLOT voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoedingen voor de Opdrachtgever.  

5. BLUEBLOT kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

8// Vertrouwelijkheid.

1. BLUEBLOT en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

9// Bepalingen over deze overeenkomst.

1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen BLUEBLOT en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

2. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde. 

3. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.